News Details

zarn bearing size chart mm

PDF
Our cpmpany offers different zarn bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient zarn bearing

Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN2052-L-TVNeedle roller/axial cylindrical roller bearings. ZARN2052-L-TV (Series ZARN..-L) double direction, long shaft locating washer. The datasheet is only an overview 

Bearings for screw drives ZARN - mediasAxial angular contact ball bearings are precision bearings for screw drive bearing arrangements. Depending on the series, they can support radial forces as well Needle roller/axial cylindrical roller bearings - ZARN - mediasZARN. Needle roller/axial cylindrical roller bearings double direction. Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction. Radial load Axial 

@@@@@@@@
HdsEAtZe
230/500YMBW509C08C3167.481 mm - - - - - - -
22311EJW33W21A - - - - - - - -
2MM9104WI - - - - - - - -
308W165.894 mm - 31.75 mm - - - - -
YCJ 40 SGT - - - - - - - -
RCJT 1/2 - 55.000 mm - - - - - -
22210EJW33257.175 mm - - - - - - -
3MM205WI - - - - - - - -
GN207KLLB - - - - - - - -
S8KDD - - - - - - - -
XLS64K2 - 90.000 mm - - - - - -
9105KDD - - - - - - - -
GRA108RRB - - - - - - - -
5307WG - - - - - - - -
218W - - - - - - - -
NNF 5016 ADA-2LSV - - - 61,74 mm - - - -
FSYE 4 N-118 - 60 mm - - - - - -
2309 E-2RS1TN9 - - - - - 15 mm - 15.0 mm
SILKAC 12 M - - - - - - - -
SAF 1516 - 240 mm - - - - - -
KRVE 52 PPA - - - - - - - -
7012 CD/P4ADBA - - - - - - - -
6002-2RSH/C3 - - - - - - - -
21312 EK/C3 - - - - - - - -
YAR 207-2F - - - - - - - -
RNU 306 - 165 mm - - - - - -
6011/C3 - - - - - - - -
3204 A - 228,6 mm - - - - - -
6309-2Z/C3 - - - - - - - -
NJ 205 ECJ - - - - - - - -
NU 312 ECP/C3 - - - - - - - -
6306 2ZJEM - 110 mm - - - - - -
6006-2RS1/C3 - 8 mm - - - - - -
SAFS 22232 - - - - - - - -
6032 M/C3 - 45 mm - - - - - -
22210 E20 mm - - - - - - -
29336 E - - - - - - - -
BL312ZZ - - - - - - - -
6303LLUC3 - 10 - - - - - -
6205ZZP5 - - - - - - - -
UCP206D195 mm34.92 mm - - - - - -
663 - 5.9375 in - - - - - -
22330CAME4 - 7.8750 in - - - - - -
22324CAME4C3 - 1.0000 in - - - - - -
22220CAME4 - 100 mm - - - - - -
625Z - 3.4375 in - - - - - -
6308DDUC3 - 3.1875 in - - - - - -
6014Z - 1.6875 in - - - - - -
6207ZZCM - - - - - - - -
6405 - 1-1/2 in - - - - - -
V50SAJS-ARX-20 - - - - - - - -
BST40X72-1BDBTP4 - 60 - - - - - -
T1760-90010 - 25.000 mm - - - - - -
7219CGD2/GNP4 - - - - 31 mm - 23.5 mm -
99575-90185 - 60.000 mm - - - - - -
6016LLBC3/EM47.6 mm - - - 48 mm - - -
LSE608BXHATL - 670 mm - - 12 mm - - -
2TS3-6203ZZC5 - - - - - - - -
22311BD1CS18 - 69.85 mm - - 33 mm - - -2 mm
LSM180BRHATL - 130 mm - - - - - -
71913CVURJ74 - - - - - - - -
MSM60BR - 31.75 mm - - - - - -
3211 - 20 - - - - - -
SDAF 22536X 6 5/16 - 130.000 mm - - - - - -
BL316C3 - - - - - - - -
MSM260BRHATL - - - - - - - -
MLECH7003CVQ16J74S - 15.88 mm - - 32 mm - 15.9 mm -
67985-50030/67920B-50039 - 35.000 mm - - - - - -
MLE71904HVDUJ84S - 25 mm - - 27 mm - - -
Feb-20160 mm - - - - - - -
7914CG/GNP4 - - - - - - - 0.31
2MMC9114WI TUL - - - - - - - -
S60052RS - 42.86 mm - - - - - -
28995-90076 - - - - - - - -
7030HVDBJ84 - - - - - - - -
3777-50000/3720-50000 - 30.000 mm - - - - - -
7203CG1DUJ7433.3 mm - - - - - - -
2MM9340WI QUL - - - 449.5 mm - - - -
71900CVDUJ84 - 45 mm - - - - - -
93750-90215 - - - - - - - -
BL310ZZNR - - - 10 mm32 mm - 15.9 mm -

Needle roller/axial cylindrical roller bearings - mediasNeedle roller/axial cylindrical roller bearings. ZARN5090-TV (Series ZARN) double direction. The datasheet is only an overview of dimensions and basic load 

Bearings for screw drives ZARN - mediasAxial angular contact ball bearings are precision bearings for screw drive bearing arrangements. Depending on the series, they can support radial forces as well Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN2052-L-TVNeedle roller/axial cylindrical roller bearings. ZARN2052-L-TV (Series ZARN..-L) double direction, long shaft locating washer. The datasheet is only an overview 

@@@@@@@@
FAGKOYOSKFISONTN
6202-2RSLTN9/C3VT162NU2219EG1C37018HVDBJ74D64145214EEG15EE
4875037215T2DB+9/G12P4LM283649-904B522320EAKE4C36909ZZP5
74525-50000/74850B-500006203-2RSH/C5HGWF27204HG1DBJ94NU2211ETC37008CGD2/GNP4
71915 CE/HCDGAVQ12671910CVQ16J8482622-23208JC37028HVURJ74
388A-3AB76203LLUC4/5C6902ZZ1CMUC311-203D1
6307-2Z/HTEC-6000LLUC3/6KHH221442-27005A5TRDULP4Y6207LLU/3E
2/3MM9119WICR T E99286205-2Z/W641318KBL212NRM1209CB
7003 ACDGA/P4AVT1051310KG15C3EE430888-902A123240CAMKE4C3UCP316D1
M241549-90017NU 1060 MA/C36320LLBC3/EM24040CAMC3W507B71934HVDUJ84
U 212UCP306-102D1M274149-900287208CTRDUHP3BL208NR
X32219M-K0025/Y32219M-K000071903 ACD/PA9ADTUELFC210-115D17209A5TRDUHP371919HVUJ84
6307-2Z/C4VT127M5217EX3MM9126WI28 DUL5204ZZTNC371909CVDUJ84
3MMV9122WI TUL71918 CD/P4ADGA71906HVQ16J94N215WC3MLECH7010VQ31J74S
5308 AH/C3W647015HVDURJ74JP7049-C00F1/JP7010-C00F1B17-107T1XDDG3-GC-016212P4
05185-2321R-BKE6308FT1506200-H-20T1XDDUU2-017024HVDURJ74
5306MFF6319LLHXC3/L407QHMU1011L1207KTN6804ZZC3
594-902A96207-2RS1/WT643-9004823034CAME4C3NN3020KP4V6
627-2RZTN9/C3LHT232212A-UEL204-012D17038CTRDUMP3R10ZZC3/EM
NP901641-26203LLB/4MHM127446-902026203-08VVNPS015RRC
NJ 2330 ECMA/C37209 CDGC/P4A7211BGC36212DDUC4DF0718LLBCS#01
23620-32220RAT1608ZZNR71918CVURJ74
7012 ACD/P4ATBTBVJ150BTM 100 A/DBAVQ4967007CTYNDUMP4N317MC36010X2NRWC3
23220 CC/C4W337012CDB+14P4V430314J22315CAMKE4C4VE6214ZZC4
JP20049P-90BA16309 2ZJEM7205A5TYDULP423030CAME4C3ASS206-104N
3MMVC9121HXVVSULFS9346213ZZC3/EMNU2222MC37001A5TRDUMP3MR7308
239/560 CA/W33VQ42422234 CCK/C4W336204DDUC3E6011DDUNR7013HVQ21J74
94703W-50000/94113-50000UELFLU204-012D123328CAME4CG222SAVS3312NRJ6202LLUNR/15.875#02
HM212047-27024DB/GNP5NJ207MC36208MV50A1RX-20
205SZ315S-BRS 5C2NU220W7307BEAT85V50A2RX-20
HM807035-26007ZZV2322232CAMKE4C36207ZZNRV50A4RX-95
7211 ACD/P4AQFTB6007-2Z/C2ELHT237212CTYDULP4R6DD BULK PACKAGEV50A3RX-20RC
2MM9328WI TUMFS88924034BL1D1C351328M6306ZNRV50SA1ARX-20
71912 ACE/HCDGAVQ126SYH 1.5/8 WF7015CTRDULP4YNU209WV50SA1BRX-20
EE923095-900106324ZZC3/5C6317DDUC37007A5TRDUHP4V50SA1CRX-20
6304/C3D86311ZC423056CAME4C323222CAME4C4V50SA2ARX-20
758W-2ZTB012ZM7903A5TRDULP4Y6316MV50SA2BRX-20
71906 CDGA/HCP4AUCFCX08D13314J23260CAME4V50SA2CRX-20
2MM9311WI TUH23076 CACK/C08W5076944M3311BTNV50SA3ARX-20
7220 CDGB/P4ANU2313EMC3640923096CAMKE4C3V50SA3BRX-20
482-9007771903 CD/P4ADGA7007 A5TRSULP36316VV50SA3CRX-20
5313MFG71910HVURJ741310KTN7920CTRDUHP4RP08A1-07-30
6204/VK0166028-2RS1/W641210KTN1222 KC3RP15A3-15-30
6205/C53213C36034M6412RP15A2-22-30RC
6202 TN9/C37201HG1DUJ846004VVNR6013DDUNRRP15C23H-15-30
7008 ACD/P4ADT6319L1P56417R2AZZC3RP15C23H-22-30
7017 ACD/P4ATBTG69TMB307ZC36012DDUC3N222MC3RP15C23JA-15-30
61836 MA/C3CH71934HVDUJ747408BW3201B-2RSTNC3ARP15C23JB-15-30
FYRP 1.3/4 H7003G/GNP4161016201ZC3RP15C23JP-15-30
6204-2RSH/VL256W64F71920HVQ21J74D6306NRC37002BMRP23A2-37-30
7013 CE/DGAVQ253CM-SPW2215-207N17303BEAT85SUN6007TCG12P4RP23C12H-22-30
71917 ACDGA/VQ075MLCH7001CVDBJX4SA23032CDG3KE4C4TL3R4 ZZRP23C12H-37-30
71911 CD/PA9A634EE23328CAME4C4VE22222CAMKE4C3RP23C11JA-37-30
71914 ACD/P4ATBTA1203C36212DDUNRNN3016TBKRE44CC1P4RP23C11JB-37-30
6204-2Z/C3GWP5203SNR6214ZC35306ZZNRTNC3RP08A2-07-30
6309 N/C36006LUZ33TM01NXC3E7RP15A1-22-30
7212 CD/P4ADBB6219LLBC3/5CNF208W7008CTRDULP4RP15C11H-15-30
7202 ACD/P4ADGBTS3-6009ZZC3/LX14Q722209CDE47019CTYNDULP4RP15C11H-22-30
7212 CD/DBAVQ253S60042RSFG16209ZC37034A5TRDUMP4RP15C11JA-15-30
71914 CE/HCDGAVQ1262MMC200WI QULBL2087008CTYDUHP4RP15C11JB-15-30
6204-2RSH/VT143F7UELS212-207D1NR7018CTYNDULP47213CTRDULP3RP15C11JP-15-30
NU 326 ECM/C4VA30153387-26022DDUC322236CDKE4C3RP23A1-22-30
100KSFF7308BL1G/GN6313ZZC4E22224CAMKE4C3RP23A3-37-30
5308 MFG14125A-27205A5TRDULP46308DDUNRC3RP23C13H-22-30
7304DU5316NR6004 VVCM6011ZZNRRP23C12H-37-30
206MGLSM110BXHFATL7024CTRDUHP46314P5RP23C12JA-37-30
23152 CACK/C4W3371911CVUJ747021CTRDUHP46004ZZC3ERP23C12JB-37-30
71926 ACD/P4ATBTBVG187210RU92 R36932ZZB10-50T12DDNCXCG1-01RP08A2-07-30RC
625-2Z/C2LHT22MLE7010CVUJ74S3309BNRTNNJ2306WRP15A2-22-30
FYR 2.3/16 H-33MMVC9119HXVVSULFS637N216M22324CAMKC4VERP15C12H-15-30
22318 E/C46006LLB/2A5313NRTNC3NJ207ETC3RP15C12H-22-30
NJ 322 ECML/C32MM9116WI DUL6336MC363205ZZC3/EMRP15C12JA-15-30
71912 CDGB/VQ2537010CVDBJ847316BEAT852TS3-6824C3RP15C12JB-15-30
6304-2Z/C3VA2101LM522548-50000/LM522510D-500007320BMG6309ZZC4RP15C12JP-15-30
6306/C4VT264BL220Z22310CAME4C35207SC3RP23A2-22-30
7003 CD/P4ADBBL623110-25206JC324036BL1D1RP23A2-22-30RC
8800871919HVUAJ746006DDUCM7005CVQ16J72RP23C22H-22-30
5207CZZ414W6207ZNUCFC209-111D1RP23C13H-37-30
3203 ATN9/C2/231323MLE71903HVQ16J84S7021A5TRDULP4HM252348RP23C13JA-37-30
6238 M/C4392-50000/394A-5000022220CAME4C3WU68215XRP23C13JB-37-30
22348 CCK/C3W33M1205EAL7917A5TRDULP4YNPS015RPCRP15A1-15-30
6202-2RSH/C3LHT23Mar-857913CTRDUMP4R2AZZRP15A3-22-30
- ARFU-1.1/4S6311DUUELS207-105LD1NRRP15C13H-15-30
- 3MM9136WI QUL7211CTRDULP3CH7005HVDUJ74RP15C13H-22-30
- BST35X72-1BDTFTP4NJ305W - RP15C13JA-15-30
- - - - RP15C13JB-15-30
- - - - RP15C13JP-15-30

Needle roller/axial cylindrical roller bearings - mediasNeedle roller/axial cylindrical roller bearings. ZARN5090-TV (Series ZARN) double direction. The datasheet is only an overview of dimensions and basic load Needle roller/axial cylindrical roller bearings - ZARN - mediasZARN. Needle roller/axial cylindrical roller bearings double direction. Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction. Radial load Axial 

Bearings for screw drives ZARN - mediasAxial angular contact ball bearings are precision bearings for screw drive bearing arrangements. Depending on the series, they can support radial forces as well Needle roller/axial cylindrical roller bearings - ZARN - mediasZARN. Needle roller/axial cylindrical roller bearings double direction. Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction. Radial load Axial 

All Products Contact Now